2019

16 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TPZB. Na przewodniczącą Zebrania wybrano Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum – na sali było obecnych 70 członków. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.

Prezes Tomasz Wiśniewski zreferował całokształt prac wykonanych przez Towarzystwo za okres sprawozdawczy. W tym okresie uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach kulturalnych i rangi państwowej. Były organizowane coroczne konkursy „Ziemia Błońska w zieleni i kwiatach”, liczne wycieczki krajowe i zagraniczne, bale karnawałowe, spływy kajakowe. We wrześniu 2018 r. obchodziliśmy 45-lecie istnienia Towarzystwa. Z tej okazji w Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala, podczas której otrzymaliśmy Medal Pro-Masovia oraz indywidualne dyplomy uznania. W 2017 r. TPZB wydało książkę autorstwa Jerzego Andrzeja Pawlaka „Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017”, a w 2018 r.  wznowiło uzupełnione drugie wydanie książki autorstwa Jerzego Bezpałko „Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych MERA-BŁONIE 1953-2003”. W 2018 r. TPZB także zorganizowało prezentację książki Jerzego Oziemskiego „Urodziłem się w Błoniu”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Regina Laskowska przedstawiła sprawozdanie za okres 10.03.2018r. do 16.03.2019 r.

Walne Zebranie ustępującemu Zarządowi jednogłośnie udzieliło absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu zabrał głos burmistrz Błonia Z. Reszka. Podziękował prezesowi T. Wiśniewskiemu za minioną kadencję, bogatą w wydarzenia kulturalne i historyczne.

Na kolejną XVII kadencję wybrano Zarząd TPZB, którego prezesem ponownie został Tomasz Wiśniewski.