2024

20 stycznia w Muzeum Ziemi Błońskiej odbył się Koncert Kolęd, na który byli zaproszeni członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Dla członków Towarzystwa zagrał zespół "Patrz Teraz". Wspaniałemu wykonaniu kolęd, a potem także innych znanych melodii towarzyszył dobry nastrój i tradycyjny poczęstunek.

 


25 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Otwarcia dokonał prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski. Zebrani zatwierdzili w głosowaniu porządek obrad. Na przewodniczącego Zebrania wybrano Huberta Płowika. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. Prezes TPZB Tomasz Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu TPZB za okres od 25 marca 2023 r. do 25 lutego 2024 r. Barbara Rojewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w imieniu Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. działalności finansowej Zarządu w okresie sprawozdawczym od 24 marca 2023 r. do 25 lutego 2024 r. i poinformowała o stanie składek członkowskich, saldzie, przychodach i rozchodach, stanie kasy oraz złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Po dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. Następnie głos zabrał Burmistrz Błonia Zenon Reszka. Pogratulował Prezesowi i Zarządowi absolutorium za pracę w roku 2023 podkreślając, że rok ten dla Towarzystwa był rokiem wyjątkowym, bo jubileuszowym (50 lecie). Wyraził zadowolenie, że Towarzystwo się rozwija i zrzesza ponad 140 członków i podkreślił, że TPZB jest największym towarzystwem na terenie miasta i gminy Błonie. W swojej wypowiedzi Burmistrz zapewnił, że ze strony Gminy Towarzystwo zawsze może liczyć na wsparcie w działaniach jakie prowadzi. Romuald Reszka - członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dołączył się do gratulacji dla Prezesa i Zarządu. Podkreślił, że współpraca Powiatu i Towarzystwa układa się bardzo dobrze i wyraził zadowolenie z przyznania Towarzystwu tytułu „Zasłużony dla Powiatu”. Do gratulacji przyłączyli się również Przemysław Kubicki - Radny Rady Powiatu, Sekretarz Gminy Błonie oraz Olimpia Markiewicz - Dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej.

Zebranie zakończyło się ciekawym wykładem Włodzimierza Puchalskiego pt. „Woda”.

 


3 maja - 323. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystyościach, które odbyły się na błonskim rynku wzięli udział przedstawiciele Zarządu TPZB. Delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem.