POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.tpzb.blonie.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. T.P.Z.B., jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.tpzb.blonie.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.tpzb.blonie.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.tpzb.blonie.pl jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej, ul. C.K. Norwida, Dworek Poniatówka 1, 05-870 Błonie, NIP 1182165700, (dalej jako „Administrator”).

1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu www.tpzb.blonie.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez dostępne w nim funkcjonalności i narzędzia do komunikacji oraz przesłanie za ich pośrednictwem wiadomości do Administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 1.  

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

  1.  

1. Imię i nazwisko;

2. Adres e-mail;

3. Numer telefonu;

4. Treść wiadomości.

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1.  

1. Komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

 1.  

2. Przedstawiania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja informacyjna prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności statutowej.

 1.  

3. Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem funkcjonalności i narzędzi do komunikacji dostępnych w Serwisie jest komunikacja informacyjna prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności statutowej.

4. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora.

Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych wydarzeniach Administratora.

 1.  

5. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu również w następujących celach:

 1.  

6. w celu obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

7. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Prawa Użytkownika

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej C.K. Norwida, Dworek Poniatówka 1 26, 05-870 Błonie.

 1.  

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

  1.  
  2. 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;

2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.

7. INNE WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 1. 2. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

  •  
   • przez okres prowadzenia działalności przez Administratora.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

 1. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 1.  

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej ul. C.K. Norwida, Dworek Poniatówka 1, 05-870 Błonie.